2020-2021 Roster

Violin I

Chao, Jasmine
Du, Olivia
Lam, Kate
Qian, Alton
Wong, Theodore
Xiao, Forrest
Zhang, Glory

Violin II

Alexandra, Alexandria
Chen, Angelina
Liang, Fiona
Tao, Elaine
Wang, Jia-Li
Wong, Thadeus
Wu, Samantha

Cello

Chin, Alicia
Shu, Alvin

Bass

Lee, Kenrick

Flute

Chen, Emily
Chiang, Oscar
Du, Natasha
Wang, Alan

French Horn

Chen, Bryan

Saxophone

Ang, Jasper
Norton, Warren

Chamber

Alexandra, Alexandria (Violin); Chen, Emily (Flute); Du, Olivia (Violin);
Qian, Alton (Violin); Vu, Andy (Saxophone); Wang, Alan (Flute);
Wong, Thadeus (Violin); Xiao, Forrest (Violin); Zhang Glory (Violin);